ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÔNG CẦN SỐ ĐIỆN THOẠI

Trong một số điều kiện bạn cần ĐĂNG KÝ THÔNG TIN BẢO HÀNH nhưng không cần sử dụng điện thoại để xác nhận ,bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email cá nhân.

Để đăng ký  thông tin bảo hành và nhận mã OTP qua email, bạn sẽ thực hiện như sau:

- Tên sử dụng : Nhập tên của bạn

- Số điện thoại : ĐỂ TRỐNG 

- Email : Nhập chính xác email sẽ nhập mã OTP của bạn

Khi ứng dụng yêu cầu nhập mã OTP,bạn vui lòng kiểm tra email đã cung cấp ở bước trên để lấy mã. Và việc xác nhận mã OTP cho các thao tác khác khi cần đều được hệ thông Xmax gửi email như trên.

Trở về Danh mục hướng dẫn