ĐÈN LED CỤM KHÓA CHỚP TẮC LIÊN TỤC KHI MỞ KHÓA

Đây là tiện ích thông minh của Xmax  nhằm  CẢNH BÁO SMARTKEY TRÊN XE ĐANG CÓ CẢ SMARTPHONE VÀ REMOTE CÙNG TRONG PHẠM VI NHẬN DIỆN MỞ KHÓA.

Tiện tích này giúp bạn xác định chắc chắn thiết bị điều khiển chính luộn được kiểm soát an toàn,không tồn tại bất kỳ thiết bị điều khiển nào được cấp quyền mở khóa ở gần xe khi bạn đã rời đi.Trong  trường hợp bạn vô tình để quên remote đang mở nhận diện trong xe , kẻ gian sẽ mở được khóa xe và đánh cắp xe của bạn một cách dễ dàng.
 

Trở về Danh mục hướng dẫn