ĐIỀU KHIỂN CHỨC NĂNG

Màn hình chính Fkey Xmax

 

 

Tên smartkey được hiển thị sau tiêu đề Thiết bị. Khi kết nối đang hoạt động, biểu tượngsẽ sáng màu.

 

 

Thông tin tiện ích trên màn hình:
- Dung lượng PIN kết nối: là dung lượng PIN điện thoại của bạn còn lại để điều khiển smartkey.
- Dung lượng bình điện: là dung lượng bình điện còn lại trên xe.

 

Trở về Danh mục hướng dẫn