KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CHỦ

Để khôi phục mật khẩu tài khoản chủ, bạn làm theo các bước như sau nhé !

Trong quá trình sử dụng, bạn có thể quên mật khẩu tài khoản chủ.Xmax không lưu trữ bất kỳ thông
tin mật khẩu nào của bạn trên hệ thống nên không thể gửi lại ngay cho bạn.
Bạn bắt buộc thiết lập smartkey về trạng thái sản xuất để khôi phục mật khẩu mặc định của tài
khoản chủ. (*Xem thêm Phục Hồi Trạng Thái Sản Xuất)
Nếu phục hồi thành công, bạn sẽ đăng nhập và kết nối được với smartkey bằng mật khẩu mặc
định: 88888888

 

Trở về Danh mục hướng dẫn